DATENSCHUTZERKLÄRUNG

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Malibu GmbH & Co. Het gebruik van de internetpagina's van Malibu GmbH & Co. KG is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor die verwerking is, zullen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op de Malibu GmbH & Co KG van toepassing zijn. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Malibu GmbH & Co KG talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om die reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Malibu GmbH & Co. KG is gebaseerd op de termen die door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) zijn gebruikt bij de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd).

b) Onderwerp van de gegevens

De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, klasseren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

c.

d) Beperking van de verwerking

Restrictie van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of de verandering van verblijfplaats van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

e) Profilering is elke vorm van verwerking die wordt uitgevoerd om de toekomstige verwerking van opgeslagen persoonsgegevens te beperken.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria hij wordt aangewezen.

h) Processoren

Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

Onder ontvanger wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

j) Derden

Derde: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

 

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is de:

Malibu GmbH & Co. KG
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf
Duitsland
Tel.: 07525 9200 0
E-mail: info@malibu-carthago.com
Website: www.malibu-carthago.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Christoph Boser
E-mail: datenschutz@carthago.com
Tel: 07525 9200 3000

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

4. Koekjes

De internetpagina's van Malibu GmbH & Co. KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Malibu GmbH & Co KG de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

Bij het eerste bezoek aan onze website kunnen de cookies worden verwijderd.

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van de Malibu GmbH & Co KG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Malibu GmbH & Co KG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Malibu GmbH & Co KG enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

6. Inschrijving op onze nieuwsbrief

Op de website van Malibu GmbH & Co KG wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die bij de inschrijving op de nieuwsbrief aan de controller worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daarvoor gebruikte invoermasker.

De Malibu GmbH & Co KG informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief volgens de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat de betrokkene op het moment van registratie gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die door de internetprovider (ISP) worden toegewezen. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen opsporen en dient derhalve de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen in de technische omstandigheden. Er worden geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een link opgenomen. Bovendien is het ook mogelijk om zich op elk moment rechtstreeks op de website van de controller uit te schrijven voor de nieuwsbriefmailing of om de controller hiervan op een andere manier op de hoogte te brengen.

7. Nieuwsbrief tracking

De nieuwsbrieven van de Malibu GmbH & Co KG bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan de Malibu GmbH & Co. KG zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Deze persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming in dit verband via de dubbele opt-in procedure in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Malibu GmbH & Co. KG beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroepin

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van de Malibu GmbH & Co. KG bevat wettelijke voorschriften die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, alsmede directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. De gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners van Malibu GmbH & Co. KG ten behoeve van de contactverwerking. Bovendien worden de gegevens doorgegeven aan onze handelspartners en aan Carthago Reisemobilbau GmbH ten behoeve van reclame voor bestelwagens en campers.

9. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene.

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht op toegang

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie te verkrijgen over de over hem of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van die informatie. Voorts heeft de Europese richtlijn en verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informat

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de
 • persoonlijke gegevens zijn of worden bekendgemaakt

 • met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • Indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens 
  of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die periode
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hen betreffende 
  persoonsgegevens of op beperking van het gebruik van die gegevens
 • persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, of op de beperking van de verwerking door de 
  verantwoordelijke, of op het recht om zich tegen de verwerking te verzetten. verwerkingsverantwoordelijke of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • Als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld 
  worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering 
  krachtens artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en - ten minste in deze gevallen - 
  zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede over de reikwijdte en de 
  beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op correctie

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van onjuiste hem betreffende persoonsgegevens. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

 • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins 
  verwerkt op een wijze waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn. waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene trekt zijn/haar toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in krachtens 
  Art. 6 lid 1 sub a DS-GVO of art. 9 lid 2 sub a DS-GVO was gebaseerd, 
  en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de 
  verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO. verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de 
  verwerking. verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 2, DS-GVO 
  bezwaar tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 
  verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de Europese Unie. verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, 
  waaraan de controller is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met aangeboden diensten van de 
  diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.


Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door Malibu GmbH & Co KG opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Malibu GmbH & Co. KG zal ervoor zorgen dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

Als de persoonsgegevens door de Malibu GmbH & Co. KG openbaar zijn gemaakt, en onze onderneming als verantwoordelijke voor de verwerking verplicht is de persoonsgegevens te wissen op grond van artikel 17, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, kan de Malibu GmbH & Co. KG neemt passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle links naar de persoonsgegevens of naar kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de Malibu GmbH & Co KG zal in individuele gevallen het nodige regelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokkene op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene 
  gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de 
  persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om het wissen van de 
  persoonsgegevens. persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van 
  gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de 
  verwerking. verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de 
  het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1
  DS-GVO en is nog niet vastgesteld of de legitieme gronden van de 
  voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder weegt dan die van de betrokkene.


Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de door Malibu GmbH & Co KG opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Malibu GmbH & Co. KG zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR heeft de betrokkene bovendien het recht op rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot iedere medewerker van de Malibu GmbH & Co KG.

g) Recht van bezwaar

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO plaatsvindt. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen.

De Malibu GmbH & Co KG zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien Malibu GmbH & Co KG persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Malibu GmbH & Co KG de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

De betrokkene heeft bovendien het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de Malibu GmbH & Co KG wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van de Malibu GmbH & Co KG of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht om bezwaar te maken uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke werknemer van Malibu GmbH & Co.

h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Iedere betrokkene op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het bij de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de Malibu GmbH & Co. KG passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de betrokkenheid van de betrokkene bij de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Als de betrokkene zijn rechten wil uitoefenen, kan hij dit doen door een overeenkomst met de verantwoordelijke voor de verwerking te ondertekenen.

Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

11. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De beheerder van de persoonsgegevens, indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Door een Facebook-pagina te bezoeken, kan een betrokkene een vriendschapsverzoek indienen.

Wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Facebook-component automatisch verzocht een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op developers.facebook.com/docs/plugins/ . In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en voor de gehele duur van het desbetreffende verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een commentaar plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Facebook op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

12. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Getty Images

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Getty Images in deze website geïntegreerd. Getty Images is een Amerikaans agentschap voor stockfoto's. Een stockfotobureau is een bedrijf dat afbeeldingen en ander beeldmateriaal op de markt aanbiedt. Prentenbureaus brengen meestal foto's, illustraties en filmmateriaal op de markt. Via een fotoagentschap geven verschillende klanten, met name website-exploitanten, redacties van print- en tv-media en reclamebureaus, een licentie op de foto's die zij gebruiken.

De werkmaatschappij van de onderdelen van Getty Images is Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland.

Getty Images staat het insluiten (eventueel gratis) van stockbeelden toe. Embedding is het opnemen of integreren van specifieke inhoud van derden, bijvoorbeeld tekst, video of beeldgegevens, die door een website van een derde wordt verstrekt en vervolgens op de eigen website van de gebruiker verschijnt. Voor de inbedding wordt een zogenaamde inbeddingscode gebruikt. Een insluitingscode is een HTML-code die door een exploitant van een internetpagina in een internetpagina wordt geïntegreerd. Als een exploitant van een internetsite een insluitingscode heeft geïntegreerd, wordt de externe inhoud van de andere internetsite standaard onmiddellijk weergegeven zodra een internetsite wordt bezocht. Om de externe inhoud weer te geven, wordt de externe inhoud rechtstreeks van de andere website geladen. Getty Images biedt meer informatie over het insluiten van content onder de link www.gettyimages.de/resources/embed 

Door middel van de technische implementatie van de insluitingscode, die de weergave van afbeeldingen van Getty Images mogelijk maakt, wordt het IP-adres van de internetverbinding waarmee de betrokkene onze website bezoekt, aan Getty Images doorgegeven. Bovendien registreert Getty Images onze website, het gebruikte browsertype, de browsertaal, het tijdstip en de duur van de toegang. Daarnaast kan Getty Images navigatie-informatie verzamelen, d.w.z. informatie over welke subpagina's de betrokkene heeft bezocht en welke links zijn aangeklikt, evenals andere interacties die de betrokkene heeft uitgevoerd tijdens zijn bezoek aan onze website. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd door Getty Images.

Verder informatie en het toepasselijke privacybeleid van Getty Images zijn te vinden op www.gettyimages.de/company/privacy-policy 

13. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde referrers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

De werkmaatschappij van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze add-on wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina's plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het gebruik van deze add-on door Google voor webanalyse via Google Analytics is de anonimisering van het IP-adres van de betrokkene.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstroom op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, online rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit voor website-exploitanten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Google Analytics-component automatisch ertoe gebracht gegevens aan Google door te geven met het oog op online-analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van cookies.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de toegangstijd, de locatie van waaruit een toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens aan derden verstrekken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich aldus definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout . Deze browser add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij de controle heeft, bestaat de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Verder informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op 

14. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Remarketing

De controller heeft Google Remarketing-diensten geïntegreerd op deze website. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties aan te maken en bijgevolg interessant-relevante advertenties aan de internetgebruiker te tonen.

De werkmaatschappij van Google AdWords is het bedrijf Google AdWords.

De werkmaatschappij van de Google Remarketing-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Remarketing is het tonen van interessespecifieke reclame. Met Google Remarketing kunnen wij via het advertentienetwerk van Google of op andere websites advertenties weergeven die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De cookie stelt Google in staat bezoekers van onze website te herkennen wanneer zij vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketingdienst is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om op de interesses afgestemde reclame weer te geven.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie, zoals de door de betrokkene bezochte websites, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens aan derden verstrekken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich aldus definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame van Google. Daartoe moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Verder informatie.

15. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij het gebruik van etracker

Deze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. De provider is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Wij gebruiken etracker om het gedrag van onze website te analyseren.

Wij gebruiken etracker om het gedrag van onze websitebezoekers te analyseren. Voor dit doel verzamelt etracker onder andere. Uw verkorte IP-adres, geografische informatie (maximaal stadsniveau), logbestanden en andere informatie die uw browser aan onze webserver doorgeeft wanneer u de website bezoekt. Hiermee kunnen wij website-interacties meten zoals verblijftijd, conversies (bijv. inschrijvingen, bestellingen), scrollgebeurtenissen, klikken en paginaweergaven van de websitebezoeker. Deze interacties worden aan de websitebezoeker toegewezen voor de duur van de huidige dag, zodat hij of zij bij herhaalde bezoeken kan worden herkend. Na het einde van de dag is het niet meer mogelijk bezoekers te herkennen.

Zonder uw toestemming worden er geen cookies in uw browser opgeslagen en wordt er geen informatie uit het geheugen van uw eindapparaat gelezen. Het cookievrije gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. De rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen worden geëerbiedigd. Bij de analyse met etracker wordt het IP-adres zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en is herkenning van bezoekers hooguit mogelijk voor de duur van de huidige dag.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

16. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite.

Gelangt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation der betroffenen Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine AdWords-Anzeige auf unsere Internetseite gelangt ist, einen Umsatz generierte, also einen Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Pinterest

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten der Pinterest Inc. integriert. Pinterest ist ein sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Pinterest ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem, Bilderkollektionen und Einzelbilder sowie Beschreibungen an virtuellen Pinnwänden zu veröffentlichen (sogenanntes pinnen), welche dann wiederum von anderen Nutzern geteilt (sogenanntes repinnen) oder kommentiert werden können.

Betreibergesellschaft von Pinterest ist die Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Pinterest-Komponente (Pinterest-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Pinterest-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Pinterest-Komponente von Pinterest herunterzuladen. Mehr Informationen zu Pinterest sind unter pinterest.com abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Pinterest Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Pinterest eingeloggt ist, erkennt Pinterest mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Pinterest-Komponente gesammelt und durch Pinterest dem jeweiligen Pinterest-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten Pinterest-Button, ordnet Pinterest diese Information dem persönlichen Pinterest-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Pinterest erhält über die Pinterest-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Pinterest eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Pinterest-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Pinterest von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Pinterest-Account ausloggt.

Die von Pinterest veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die unter about.pinterest.com/privacy-policy abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Pinterest.

18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

19. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

20. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

21. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

22. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

23. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator DS-GVO der Deutschen Gesellschaft für Datenschutz, in Kooperation mit der Kanzlei für Medienrecht WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte aus Köln erstellt. 

24. Allgemeine Informationspflichten nach Art. 13

Als u uw instellingen met betrekking tot cookies en tracking wilt wijzigen, kunt u dat hier doen: